Zagreb Security Forum 

Forum Committees

 

 

Gordan Akrap

Assis.Prof. Gordan Akrap

Hybrid Warfare Research Institute, Croatia

Born 1966, graduated at Zagreb Faculty of Electronics and Computing in 1994. In 2011 he received a PhD at the University of Zagreb, in the field of Information and Communication sciences. The title of his PhD was “Informational strategies and operations in public knowledge shaping”. He had an active role in Homeland war. During his career in diplomatic and security structures of Croatia he completed a number of professional courses, including Diplomatic Academy. He is active in research of national and regional security, intelligence and history of Homeland War. He published a number of books, and papers in journals and proceedings. He is editor-in-chief- of NAtional Security and the Future journal from Feruary 2021. Since October 1st, 2023, he is assistant rector of the "Dr. Franjo Tuđman" Defence and Security University in Zagreb, Croatia.

 

Miroslav Tuđman

Prof.Dr. Miroslav Tuđman (May 25, 1946 - January 31, 2021)

St. George Association, Croatia

(b. 1946, ⴕ 2021) Professor of information theory at the Philosophical Faculty of the University of Zagreb. Deputy Director of the Office for National Security (UNS) and the Director of the Croatian Intelligence Service (HIS) from 1993 to 1998, and from 1999 to 2000. He is head of the Croatian Parliament Delegation to the Parliamentary assembly of the NATO, and member of the Foreign Policy Committee, Domestic Policy and National Security Committee, Defence Committee, and of the Inter-parliamentary Co-operation Committee of the Croatian parliament.Contributed to various scientific projects, published fifteen books and over a hundred articles in scientific journals; editor of a dozen miscellaneous works. Active in research, both in the field of information theory and national security and intelligence. Profesor Tuđman was a founder and long-time president of the St. George Association, founding member of hybrid warfare Research Institute and Zagreb Security Foum (ZSF). He was member of ZSF Main Vision and Programm Committee untill January 31, 2021.

 

Shlomo Shpiro

Prof.Dr. Shlomo Shpiro

Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, president of International Intelligence History Association

Director of the Europa Institute  at Bar-Ilan University, and Senior Research Fellow at the BESA Center for Strategic Studies. Since 2008 he is also Chairman of the International Intelligence History Association (IIHA). 

He specializes in intelligence, terrorism and security studies. His research activities concentrate on the role of intelligence services as political mediators in the international arena, the intelligence activities of terror organisations, intelligence ethics and political influence, and on security crisis management and crisis communication.

 

 


Zagreb Security Forum

Main Vision Committee

 • Assist. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb.
 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

Organizing committee 

 • Assist. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb
 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Assist. Prof. Dragan Mišetić, University of Defence and Security "Dr. Franjo Tuđman", Croatia
 • Assist. Prof. Slaven Zdilar, major general, Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman", Croatia
 • Prof.Dr. Iztok Podbregar, University of Maribor, Slovenia
 • Pero Munivrana, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb
 • Ante Letica, dipl.oecc, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb
 • Gen. Blaž Beretin, PhD, Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman", Croatia
 • Assoc. Prof, Luka Mihanović, Captain (N), Dr. Franjo Tuđman Defence and Security University, Croatia
 • Prof. Dr. Aleksandra Gasztold, University Warsaw/NASK, Poland
 • Asoc.Prof.Dr. Thomas Wegener Friis, University of Southern Denmark, Denmark
 • Captain (ret.) Ivica Mandić, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb, Croatia
 • Dr. Pavle Kalinić, Zagreb

Program Committee 

 • Dr. Anna Abelmann, International Intelligence History Association, Ruhr University Bochum, Germany
 • Assist. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb, Croatia
 • Prof.Dr. Marc Cools, University of Ghent, Belgium
 • Col. Stjepan Domjančić, PhD, Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman", Croatia
 • Asoc. Prof. Thomas Wegener Friis, University of Southern Denmark, Denmark
 • General (ret.) Ephraim Lapid, Ph. D., Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Prof.Dr. John M. Nomikos, Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece
 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Prof.Dr. Polona Šprajc, University of Maribor, Slovenia
 • Prof.Dr. Nikolaj Lazić, University of Zagreb

Scientific Committee

 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Prof.Dr. Iztok Podbregar, University of Maribor, Slovenia
 • Asoc.Prof.Dr. Thomas Wegener Friis, University of Southern Denmark, Denmark
 • Prof.Dr. Slavko Vidović, Infodom, Croatia
 • Prof.Dr. Giliam de Valk, University of Leiden, Netherland
 • Assist.Prof.Dr. Wladyslaw Bulhak, University of Warsaw, Poland
 • Prof.Dr. Ivo Lučić, Dr. Franjo Tuđman Defence and Security University, Croatia
 • Pof.Dr. Željko Dobrovič, Dr. Franjo Tuđman Defence and Security University, Croatia
 • Col. Dražen Smiljanić, PhD, Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman", Center for Defence and Strategic Studies, Croatia

 

Forum Awards Committee 2024

 • Prof.Dr. John M. Nomikos, Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece
 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Assist. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb
 • Asoc.Prof. Thomas Wegener Friis, University of Southern Denmark, Denmark
 • col. Viacheslav Semenenko, PhD, Military academy of Ukraine

Forum Awards Committee 2023

 • Prof.Dr. John M. Nomikos, Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece
 • Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Assist. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb
 • Asoc.Prof. Thomas Wegener Friis, University of Southern Denmark, Denmark

Forum Awards Committee 2022

 • Assist. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb
 • Asoc.Prof. Thomas Wegener Friis, University of Southern Denmark, Denmark
 • Prof.Dr. John M. Nomikos, Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece

Forum Awards Committee 2021

 • Prof.Dr. John M. Nomikos, Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece
 •  Prof.Dr. Shlomo Shpiro, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
 • Assist. Prof. Gordan Akrap, Hybrid Warfare Research Institute, Zagreb

STATUT


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), osnivačka Skupština udruge Institut za istraživanje hibridnih sukoba, održana 22.1.2017. donijela je 

STATUT

INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE HIBRIDNIH SUKOBA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje djelovanja udruge Institut za istraživanje hibridnih sukoba (u daljnjem tekstu: Institut), zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju postavljeni ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Instituta, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo Instituta, tijela Instituta, njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja, uvjeti i način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak rada i postojanja Instituta, izbor i opoziv likvidatora, rješavanje sporova i sukoba interesa te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada i postojanja Instituta.

Članak 2.
Puni naziv Udruge je: Institut za istraživanje hibridnih sukoba.
Skraćeni naziv glasi: IIHS.
Uz naziv na hrvatskom jeziku, Institut može rabiti i naziv na engleskom jeziku: Hybrid Warfare Research Institute (HWRI).
Sjedište Instituta je u Zagrebu.
Institut ima svojstvo nevladine i neprofitne pravne osobe, registrirane pri gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave.
Institut zastupaju predsjednik, dopredsjednici, tajnik/izvršni direktor i član Uprave.

Članak 3.
U svrhu bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Institut može osnivati svoje podružnice i klubove kao svoje ustrojstvene oblike koji djeluju na području više općina, gradova ili županija.
Ustrojstveni oblici iz stavka 1. ovog članka nisu pravne osobe.
Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava Instituta.
Način rada ustrojstvenih oblika iz stavka 1. ovoga članka regulira pravilnik, koji donosi Skupština Instituta.

Članak 4.
Znak Instituta je stilizirani prikaz sove kojoj se u središnjem dijelu prsa nalaze četiri naizmjenična crveno-bijela polja u ploči 2x2 dimenzija s upisanom kraticom IIHS.
Institut ima pečat u obliku kružnice promjera40 mm. Po sredini pečata nalazi se stilizirani znak Instituta. Unutar oboda kružnice, a oko znaka Instituta nalazi se natpis: SAPERE AUDE * CROATIA. 

Članak 5.
Rad Instituta je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim informiranjem članova:
- izvješćivanjem članova o radu Instituta na sjednicama tijela Instituta,
- javnošću sjednica tijela Instituta, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično) te slanjem elektronskih poruka na posljednje prijavljene e-adrese članova koje se nalaze u Registru članova Instituta,
- javnim priopćavanjem,
- organiziranjem posebnih događanja,
- na druge odgovarajuće načine.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Institut može izdavati svoje glasilo, u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Institut po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. CILJ, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU POSTAVLJENI CILJEVI

Članak 6.

Cilj Instituta je poticanje, pomaganje, razvoj, izrada i promicanje istraživanja iz područja međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti i sljednih područja od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj.
Cilj Instituta je i promicanje i potpora razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te izgradnja kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društevnom razvoju jačanjem društvene osjetljivosti i otpornosti na moderne oblike ugroza pojedinaca i društva.
Cilj Instituta je posebno i zaštita prava hrvatskih branitelja te promicanje vrijednosti Domovinskog rata na kojima je stvorena moderna i demokratska Republika Hrvatska kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.
Institut sukladno cilju djeluje na području demokratske političke kulture i međunarodne suradnje.
Institut, u skladu s motom Zagrebačkog sigurnosnog foruma – Jačanje Demokracije, zaštita Sloboda i Društva, te s ciljem suzbijanja protudemokratskih i destruktivnih djelovanja, aktivno će raditi na procesima prepoznavanja dezinformacija koje utječu na hrvatski medijski prostor, njihovoj znanstvenoj, stručnoj, objektivnoj i neovisnoj analizi.
Navedene analize članovi Instituta će javno objavljivati na medijskim platformama koje koristi Institut i u drugim zainteresiranim medijima sukladno iskazanim interesima javnosti.
Ova aktivnost odnosi se i na dezinformacije koje djeluju prema medijskom prostoru multinacionalnih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica i u kojima se pojavljuju neistine. 
Institut sukladno ciljevima može surađivati, i učlanjivati se, u slične asocijacije, organizacije i udruge u zemlji i inozemstvu.
Ostvarivanje cilja iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
 • stručnim i znanstvenim promicanjem i unapređivanjem vrijednosti iz područja međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti kao i sveukupne demokratske političke i sigurnosne kulture
 • izdavanjem časopisa i drugih publikacija
 • organiziranjem foruma, savjetovanja, predavanja, seminara, tribina i drugih stručnih skupova iz područja navedenih u ovom članku, te sudjelovanjem u organizaciji kongresa
 • stručnim i znanstvenim istraživanjem međunarodnih odnosa i nacionalnih strategija razvoja s naglaskom na područja međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti i njima sljednih područja
 • strukovnim povezivanjem te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova
 • poticanjem studenata i mladih stručnjaka na proučavanje područja nacionalne sigurnosti
 • suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Instituta
 • ostvarivanjem stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama.
Gospodarske djelatnosti Instituta su:
- organiziranje foruma, seminara i predavanja te pružanja savjetodavnih usluga iz područja svoje djelatnosti

- izdavačka djelatnost sukladno Zakonu.

III. ČLANOVI INSTITUTA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 7.
Članstvo u Institutu može biti: redovno, kandidacijsko i počasno.
Redovni članovi mogu biti punoljetne i poslovno sposobne osobe, pravne i fizičke koji prihvate Statut i opće akte Instituta.
Osnivači Instituta redovni su članovi Instituta.
Namjera postajanja člana Instituta iskazuje se ispunjavanjem i dostavom Prijave za članstvo u Institut, Upravi Instituta. Uprava Instituta dužna je u roku od 6 mjeseci od zaprimanja Prijave donijeti odluku o tome prihvaća li namjeru pojedine osobe za stjecanjem statusa kandidata za člana Instituta. 
Ukoliko Uprava Instituta donese pozitivnu odluku po navedenoj Prijavi, ta osoba stječe status Kandidata za člana Instituta. Tijekom probnog roka, koji može trajati najkraće 6 mjeseci, a najduže 5 godina od dana donošenja odluke Uprave po pojedinoj Prijavi, kandidat za člana Instituta svojim djelovanjem treba pokazati da je želja za članstvo u Institutu uvjetovana iskrenim i dobrim namjerama te da će se u svom djelovanju i ponašanju držati akata Instituta.
Odluku o prijemu u redovno članstvo Instituta donosi Uprava Instituta u roku iz stavka 5. ovog članka. Protiv odluke Uprave iz stavka 5. ovog članka, osoba koja je izrazila želju postati kandidat za člana Instituta može podnijeti pisani podnesak Skupštini koja o tome donosi konačan pravorijek na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.
Počasnim članom mogu postati osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijele razvoju Instituta.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Uprave Instituta.
Kandidati za člana Instituta, kao i počasni članovi Instituta imaju sva prava, obveze i odgovornosti kao redovni članovi, osim što nemaju pravo glasa u procesima odlučivanja tijela Instituta niti mogu birati i biti birani u tijela Instituta.

Članak 8.
U Institutu se vodi Registar članova koji vodi tajnik/izvršni direktor Instituta.
Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, poželjnom načinu i kanalu kontaktiranja, datumu pristupanja Institutu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Institutu. 
Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 9.
Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova su da:
 • biraju i budu birani u tijela Instituta,
 • budu informirani o radu Instituta i njegovih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju
 • aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Instituta i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Instituta i njegovih tijela
 • se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Instituta
 • redovito plaćaju članarinu te
 • čuvaju i podižu ugled Instituta.
Članak 10.
Članstvo u Institutu prestaje:
 • prestankom djelovanja Instituta
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva, te
 • smrću člana.
Članak 11.
Član Instituta može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Instituta ili prouzroči ozbiljnu štetu, materijalnu i/ili etičku Institutu i njenom članstvu.
Odluku o isključenju donosi Uprava Instituta.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju podnijeti žalbu Skupštini, čija je odluka, na prvoj sljedećoj Skupštini, o isključenju konačna.

IV. TIJELA INSTITUTA

Članak 12.

Tijela Instituta su:
1. Skupština
2. Uprava Instituta
3. Predsjednik Instituta
4. Nadzorni odbor Instituta.


Članak 13.
Skupština je najviše tijelo Instituta. Čine je svi redovni članovi Instituta te predstavnik pravne osobe koja je redovni član Instituta, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Redovna Skupština Instituta održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik saziva sjednice Skupštine.
Predsjednik Instituta može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Instituta, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ukoliko predsjednik Instituta ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je ista i sazvana.

Članak 14.
Skupština se može održati u hibridnom načinu djelovanja uporabom nekih od digitalnih aplikacija za udaljeno komuniciranje računalnim sustavima ili putem mobilnih telefona. 
Skupštinu saziva predsjednik Instituta dostavljanjem poziva članovima najmanje 5 dana prije održavanja sjednice, na neki od načina navedenih u članku 5. odnosno u članku 20. ovog Statuta. Poziv sadržava podatke o mjestu, načinu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U slučaju isteka mandata tijelima Instituta, Skupštinu može sazvati zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje jedna trećina ukupnog broja članova Instituta koji su upisani u Registar članova, s time da se odmah predloži dnevni red. 
Tako sazvana Skupština mora se održat u roku ne dužem od 30 dana od dana njenog sazivanja.

Članak 15.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovica članova Skupštine. Ukoliko Skupštini ne pristupi polovica članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne kraćem od osam dana, a koja može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje četvrtina članova Skupštine. Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Odluke o promjeni Statuta i prestanku Instituta, Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 16.
Skupština Instituta:
 • usvaja Statut, kao i njegove izmjene i dopune
 • usvaja druge opće akte potrebne za djelovanje Instituta
 • bira i razrješava predsjednika, članove Uprave i Nadzornog odbora
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • razmatra izvješće o radu predsjednika Instituta
 • odlučuje o sudjelovanju Instituta u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Instituta
 • donosi konačne odluke o žalbama članova Instituta u drugom stupnju
 • odlučuje o prestanku postojanja i rada Instituta te
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Instituta utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela, te odgovarajućim zakonskim okvirom.
Članak 17.
Predsjednik Instituta osigurava pravilan i zakonit rad Instituta. Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.
Upravu i predsjednika Instituta Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze ili podnesu, bilo pojedinačno, bilo skupno, ostavke. Ukoliko razrješava cijelu Upravu, Skupština tada bira novu Upravu s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Uprave, Skupština bira nove članove Uprave na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Uprava i svaki njegov član odgovaraju za svoj rad Skupštini.
Svaki član Uprave može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici.
Nema ograničenja u broju uzastopnih izbora na istu ili neku drugu dužnost u Institutu.

Članak 18.
Upravu čine predsjednik Instituta i četiri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine.
Uprava Instituta:
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna
 • utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu
 • odlučuje o visini članarine
 • bira i imenuje dva dopredsjednika Instituta
 • bira i imenuje tajnika/izvršnog direktora Instituta
 • bira i imenuje blagajnika Instituta
 • imenuje i opoziva likvidatora Instituta
 • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Instituta
 • brine se o informiranju članstva i javnosti
 • odlučuje o korištenju imovine Instituta
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Instituta te
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
Sjednice Uprave održavaju se prema potrebi. 
Sjednica se može održati u hibridnom načinu djelovanja uporabom nekih od digitalnih aplikacija za udaljeno komuniciranje računalnim sustavima ili putem mobilnih telefona.
Sjednicu Uprave saziva predsjednik Instituta dostavljanjem poziva članovima najmanje 5 dana prije održavanja sjednice, na neki od načina navedenih u članku 5. odnosno u članku 20. ovog Statuta.
Poziv sadržava podatke o mjestu, načinu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Uprave. Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Uprave. 
Između dviju sjednica Uprave, predsjednik Instituta brine se o provođenju donesenih odluka. U tu svrhu i predsjednik Instituta može prema potrebi, davati odgovarajuće upute i naloge.

Članak 19.
Predsjednik Instituta zastupa Institut, predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Instituta.
Predsjednik Instituta ujedno je i predsjednik Uprave.
Predsjednik Instituta:
 • saziva sjednice Skupštine Instituta i Uprave te predlaže dnevni red
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Instituta između dvije sjednice Skupštine.
Članak 20.
U slučaju potrebe, Skupština i Uprava mogu održati elektronsku sjednicu po točno određenim točkama dnevnog reda. Predlagač održavanja elektronske sjednice istovremeno šalje svim članovima tijela koje se saziva poziv s obrazloženim prijedlogom za donošenje odluke na posljednju prijavljenu i poznatu e-adresu članova Skupštine, odnosno Uprave.
Glasovi, odnosno iznesena mišljenja po pojedinim točkama dostavljaju se svim članovima tijela koje se saziva na odlučivanje. U dogovoru s predsjednikom, odnosno sazivateljem sjednice, tajnik/izvršni direktor proglašava rezultate glasovanja.

Članak 21.
Uprava na svojoj prvoj sjednici, iz svojih redova, bira dva dopredsjednika, te tajnika/izvršnog direktora i blagajnika Instituta na mandat od četiri godine.
Dopredsjednici pomažu predsjedniku Instituta u njegovu radu i obavljaju drugih poslova koje im povjeri predsjednik i Uprava.

Članak 22.
Tajnik/izvršni direktor Instituta:
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština
 • vodi brigu o urednom vođenju registra članova
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Uprave
 • vodi i čuva arhivu Institutate
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Uprave, u skladu s općim aktima Instituta.
Članak 23.
Uprava može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Instituta.
Uprava imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Instituta na mandat od četiri godine.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravi.

Članak 24.
Nadzorni odbor ima do tri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Uprave.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 25.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Instituta
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Instituta
 • donošenje odluka, zaključaka i drugih normativnih akata te
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Članak 26.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Instituta. Uprava i svaki član Instituta dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednicama Uprave, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Uprave i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Instituta, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Instituta.

Članak 27.
Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 17. ovoga Statuta.

Članak 28.
Likvidatora Instituta imenuje i opoziva Uprava. Likvidator provodi postupak likvidacije te zastupa Institut u postupku likvidacije sukladno odredbama Zakona o udrugama, a do okončanja postupka likvidacije i brisanja Instituta iz registra udruga.

Članak 29.
Imovinu Instituta čine:
 • novčana sredstva koja je Institut stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Institut stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi 
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge te
 • druga imovinska prava.
Institut može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Instituta, u skladu sa zakonom.

Članak 30.
Institut upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, usvaja se godišnje financijsko izvješće.

Predsjednik Instituta ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Instituta.

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 31.

Statut je temeljni opći akt Instituta i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Uprava te ga upućuje na raspravu članovima Instituta.
Uprava Instituta razmatra primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak32.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Instituta.

Članak 33.
Sva unutarnja pitanja Instituta, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Instituta.

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 34.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Instituta. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Institut prestaje s radom i postojanjem odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim odredbama Zakona o udrugama.
U slučaju prestanka rada i postojanja Udruge imovina će, temeljem odredbi članka 53. Zakona o udrugama, pripasti nevladinoj i neprofitnoj organizaciji „Hrvatski Caritas“.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Instituta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Instituta.

Članak 36.
Ovaj Statut prihvaćen je na sjednici Skupštine Instituta održanoj dana 22.1.2017.

Predsjednik Instituta za
istraživanje hibridnih sukoba


U Zagrebu, 22.1.2017.

 

 

 

 


IZJAVA O NEPRISTRANOSTI

Institut za istraživanje hibridnih sukoba je nepristrana, neovisna, nevladina, neprofitna udruga građana koja, u skladu s ciljevima navedenim u čl. 6. našeg Statuta aktivno radi na promicanju, potpori, razvoju neovisnih znanstvenih i stručnih istraživanja u cilju jačanja demokracije i demokratskih procesa te zaštiti i promicanju dostignutih ljudskih prava i sloboda te razvoju i poticanju demokratske političke kulture i suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Naš je cilj rano prepoznavanje i otkrivanje protudemokratskih i destruktivnih aktivnosti i informacija koja ulaze u javni medijski prostor poticanjem medijske pismenosti i razumijevanja stanovništva u odnosu na te zlonamjerne aktivnosti.

Kao politički nepristrana organizacija, IIHS ne potiče niti podupire bilo kojeg kandidata u bilo kojim izbornim aktivnostima niti zauzima politički stav za ili protiv bilo koje političke organizacije. Zauzimanje za pozicije koje idu u korist stanovništva i općih društvenih demokratskih ciljeva ne stavljaju se u kontekst nastojanja i zalaganja za bilo koju političku opciju.

IIHS, kao organizacija, je dosljedna u zadržavanju svoje nepristranosti i privržena utvrđenim ciljevima koji trebaju koristiti stanovništvu bezobzira na njihove nacionalne, političke, gospodarske, socijalne, vjerske, spolne i druge različitosti.

Predsjednik Udruge Institut za
Istraživanje Hibridnih Sukoba

Doc.dr.sc. Gordan Akrap

 

 

ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA UDRUGE

  Na temelju odredbi čl. 17.-20. Statuta Udruge, Uprava IIHS, održana na elektronskoj sjednici 1. svibnja 2022. u vremenu od 13:10-13:30 sati donijela je

Odluku o osnivanju odbora udruge i njihovih voditelja.

U sastavu Udruge osnivaju se sljedeći odbor s voditeljima:

- Odbor za predlaganje i vođenje projekata - voditelj: Pero Munivrana

- Odbor za pitanja povezana s društveno neprihvatljivim oblicima ponašanja (OK, terorizam) - voditelj: Ante Letica

- Odbor za strateška pitanja - voditelj: Ivica Mandić

- Odbor za digitalnu sigurnost - voditelj: Roman Domović

- Odbor za buduće tehnologije - voditelj: Ivan Saša Vrdoljak

- Odbor za suprotstavljanje protuobavijestima - voditelj: Gordan Akrap

Zagreb, 15.5.2022.

Predsjednik IIHS

doc.dr.sc. Gordan Akrap


IZJAVA O FINANCIRANJU


Institut za istraživanje hibridnih sukoba je nepristrana, neovisna, nevladina, neprofitna udruga građana koja, u skladu s ciljevima navedenim u čl. 6. našeg Statuta aktivno radi na promicanju, potpori, razvoju neovisnih znanstvenih i stručnih istraživanja u cilju jačanja demokracije i demokratskih procesa te zaštiti i promicanju dostignutih ljudskih prava i sloboda te razvoju i poticanju demokratske političke kulture i suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Rad IIHS se svodi na volonterski rad njegovih članova.

IIHS je sudjelovao, kao stručni partner u prijavi nekoliko različitih projekata iz domena sigurnosti i zaštiti demokracije i stanovništva na razini EU.

IIHS organizira Zagrebački Sigurnosni Forum koji nije ni tražio ni primio sredstva od državnih institucija i fondova. Forum se financira potporom sponzora i donatora koji dolaze iz privatnog i javnog poslovnog sektora te sredstava koja dobijemo na temelju pozitivne evaluacije našeg programa od strane NATO Science for Peace and Security programa.

IIHS u svojim analizama i provjerama istinitosti informacija u javnom prostoru ne kontaktira, ne prenosi ni stavove niti mišljenja sponzora i donatora jer su autori tih dokumenata samostalni u svom znanstvenom i stručnom radu.

Financijsko poslovanje IIHS dostupno je za provjeru svim zainteresiranim osobama korištenjem aplikacija Ministarstva financija.

Predsjednik Udruge Institut
za Istraživanje Hibridnih Sukoba

Doc.dr.sc. Gordan Akrap

 

 


UPRAVLJANJE KVALITETOM


Institut za istraživanje hibridnih sukoba s ciljem racionalnog upravja kvalitetom djelovanja i organiziranja našiha ktivnosti, prihvaća smejrnice navedene u okviru sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva pod nazivom "OK 2015" (www.ok2015.info).

Stoga u okviru IIHS djeluje radna skupina kojoj je cilj analiza našeg postojećeg djelovanja te prijedlog aktivnosti unaprjeđenja našeg djelovanja u cilju poboljšanja naih sposobnsoti i ispunjvanja odrdbi utvrđenih anšim Statutom.

Radnu skupinu predvodi izvršni direktor IIHS te dva člana koja nisu dio upravljačke strukture Udruge.

Predsjednik Udruge Institut
za Istraživanje Hibridnih Sukoba

Doc.dr.sc. Gordan Akrap

 

 

 


GENDER EQUALITY PLAN 2022 - 2027

 

1. Introduction 

The  Hybrid  Warfare  Research  Institute  (hereinafter  HWRI,  red  to  as:  HWRI)  adopts  the  Gender  Equality  Plan  (GEP)  for  the  period  2022  -  2027.  The  proposed  measures  are  based  on  the  results  of  an  enquiry  into  gender  equality  at  HWRI  and  in  the  local  and  national  environment  in  which  the  HWRI operates. The  research  was  conducted  in  2022  to  identify  institutional  factors  and  practises  that  might  influence    bias  in  various  aspects  of  the  HWRI's  activities. 

The  general  strategic  guidelines  of  the  Gender  Equality  Plan,  which  formed  the  basis  for  the  design  of  the  measures,  are: 

- the  plan  is  consistent  with  the  national,  HWRI  and  legal  acts; 

- the  plan  responds  to  the  challenges  identified  in  the  research  conducted  and  takes  into  account  the internal  capacities  of  HWRI; 

- the  plan  is  open  towards  staff  and  external  stakeholders; 

- the  plan  allows  for  changes  in  line  with  new  insights. 

Gender  equality  in  research  and  innovation  is  one  of  the  priorities  of  the  European  Research  Area  (ERA).  The European  Commission  has  set  three  objectives  for  European  countries  and  institutions: 

- gender  equality  in  scientific  careers, 

- gender  balance  in  decision-making,  and 

- integration  of  the  gender  dimension  into  the  content  of  research  and  innovation. 

The  HWRI  Gender  Equality  Plan  sets  out  measures  that  contribute,  to  the  extent  possible,  to  the  achievement  of    the  stated  general  objectives.  The  plan  covers  human  resources,  institutional  management,  teaching  and  education,  research,  institutional    communication,  discrimination  and  sexual  harassment.  Researchers,  administrative  staff,  and  members  of  the  management  of  HWRI  were  involved  in  conducting  the    research  and  developing  the  plan.  In  this  document,  the  term  'researcher'  includes  all  staff  who  are  involved  in    the  research  work.  The  Gender  Equality  Plan  is  the  result  of  the  collective  work  of  HWRI  staff  and  is  therefore    fully  consistent  with  the  established  practises.

2. Human  Resources 

HWRI  implements  employment  protocols  to  avoid  bias  in  recruitment.  The  adopted  internal  institutional    procedures  and  activities  are  based  on  the  Rules  of  Procedure  of  the  HWRI,  and  the  Labour  Law.  According  to  these  acts,  direct  or  indirect  discrimination  regarding  work  and    working  conditions,  including  selection  criteria  and  conditions  of  employment  and  promotion,  is  prohibited. 

As  part  of  the  research  on  the  state  of  gender  equality,  a  survey  was  conducted  among  the  HWRI  staff.  From    the  responses  collected,  it  can  be  concluded  that  the  majority  of  respondents  did  not  feel  discriminated  against  when  they  were  engaged,  hired  or  promoted  to  their  latest  position  at  HWRI. There  are  no  measures  to  promote  the  career  advancement  of  persons  of  the  underrepresented  gender  at  the institutional level. There are no soft  quotas,  targets, or  posts  exclusively  for  women. 

Regarding  the  balance  between  professional  and  private  life,  all  measures  are  listed  in  the  Labour  Law.  All    prescribed  measures  are  available  to  employees.  Information  on  employee  rights  and  services  is  available  on the  intranet  and  upon  request  from  administrative  services. 

In  the  area  of  human  resources,  the  following  measures  will  be  implemented  at  HWRI: 

- strengthening  the  availability  of  existing  policies  and  services  for  staff,   

- attracting  and  retaining  female  researchers. 

2.1  Strengthening the availability of existing policies and services for staff   

The  implementation  of  this  measure  will  aim  to  maintain  equal  access  to  information  for  all  employees  and    strengthen  communication  and  information  channels  towards  staff.  HWRI  continues  to  support  employees  in    balancing  their  professional  and  personal  lives  and  ensures  equality  for  all  employees  in  selection,  employment,    work,  and  professional  development. 

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2024  –  December  2025 

Objectives 

-  short-term:  more  clarity  on  employees'  rights  and  benefits  provided 

-  medium-term:  ensuring  equal  access  to  information 

-  long-term:  ensuring  continued  equality  for  all  employees  in  the  selection,  employment,  work,  and    professional  development,  and  supporting  employees  in  balancing  their  professional  and  personal    lives. 

Planned  Activities 

-  a  communication  campaign  on  existing  employee  rights 

-  revision  of  available  information  on  the  intranet 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President 

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  GEP

Indicators 

-  short-term:  communication  campaign  implemented 

-  medium-term:  availability  of  all  relevant  information  to  employees  via  intranet  or  appropriate  services  -  long-term:  report  on  the  impact  of  implemented  activities 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  HWRI  implements  all    positive  national  regulations  governing  employee  rights.  The  institution  has  the  internal    capacity  and  support  to  implement  this  measure. 

2.2  Attracting  and  retaining  female  researchers 

According  to  the  survey  results,  the  vast  majority  of  members,    stakeholders  and  employees  at  HWRI  have  not  experienced  discrimination  in    hiring  or  promotion.  Despite  the  favourable  research  results,  the  institution  faces  the  challenge  of  filling    vacancies  for  postdoctoral  researchers,  as  many  young  researchers  leave  academia  and  scientific  research  after    completing  their  doctoral  studies. 

This  measure  provides  for  the  systematic  collection  of  data  and  its  analysis  to  better  understand  why  people    choose  to  leave  higher  education  and  science.  The  new  insights  will  be  the  basis  for  the  introduction  of  new    measures  to  ensure,  to  the  extent  possible,  the  attraction  and  retention  of  talented  female  researchers.

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2022  –  September  2023 

Objectives 

-  short-term:  the  creation  of  exit  surveys  for  employees  leaving  the  HWRI

-  medium-term:  better  understanding  of  why  individuals  choose  to  leave  academia  and  science  -  long-term:  adapted  working  conditions  in  accordance  with  the  information  gathered  and  opportunities  to  attract  and  retain  female  researchers 

Planned  Activities 

-  designing  an  exit  survey  for  employees 

-  data  collection 

-  research  of  relevant  legal  acts  to  understand  the  legal  framework  within  which  decisions  are  made  -  analysis  of  data  collected  through  the  exit  survey  and  preparation  of  reports 

-  designing  measures  that  could  help  attract  and  retain  female  researchers 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President 

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  GEP

Indicators 

-  short-term:  exit  surveys  for  employees  leaving  the  institution 

-  medium-term:  report  on  data  collected  through  exit  surveys 

-  long-term:  at  least  one  new  measure  to  attract  and  retain  talented  female  researchers 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure.

3. Institutional  management 

The  institutional  management  of  HWRI  is  based  on  the  following  legal  act:  Republic  of  Croatia,  Article  14  of  the  Act  on  Gender  Equality  states  that  public  institutions  are  required  to  work  towards  gender  balance  but  have  the    freedom  to  define  and  monitor  their  gender  equality  policies. 

The  Rules  of  Procedure  of  the  HWRI  define  decision-making  bodies:  the  President  and  Board  of  the  HWRI.  Women  actively  participate  in  committees  and  can  thus  influence  decision-making. The  challenges  identified  in  the  internal  assessment  of  the  state  of  gender  equality  at  HWRI  in  relation  to    institutional  management  are  a  direct  result  of  historical  prejudices  present  in  society  that  technical  universities    are  more  suited  to  men  than  to  women.  As  a  result,  it  is  to  be  expected  that  most  management  positions  are held  by  men  and  that  there  is  a  gender  imbalance  in  decision-making  bodies.  Although  HWRI  has  been  actively    promoting  the  long-term  inclusion  of  women  at  all  levels,  there  are  very  few  women  in    leadership  positions  of  organisational  units.

As  a  measures,  it  is  foreseen:

-  establishment  of  a  gender  equality  body, 

-  reporting  on  the  status  of  gender  equality, 

-  pilot  programme  to  strengthen  the  role  of  female  researchers. 

3.1  Establishment  of a gender equality body 

The  measure  provides  for  the  establishment  of  appropriate  administrative  mechanisms  for  gender  equality. The  implementation  of  this  measure  will  contribute  to  strengthening  the  culture  of  gender  equality at  the institution. The  main  tasks  of  the  body  are  to  disseminate  and  revise  the  Gender  Equality  Plan,  monitor  the  status  of  gender equality,  collect  relevant  data  and  prepare  annual  reports  on  gender  equality,  organise  gender  equality  training    for  employees,  promote  equal  treatment  of  women  and  men,  and  actively  participate  in  relevant  activities  at HWRI.

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2022  –  December  2027 

Objectives 

-  short-term:  establishment  of  a  gender  equality  body 

-  medium-term:  implementation  of  the  Gender  Equality  Plan  and  monitoring  the  status  of  gender    equality 

-  long-term:  strengthening  the  culture  of  gender  equality  at  the  institution 

Planned  Activities 

-  definition  of  duties,  assignments,  and  objectives  of  the  body 

-  establishment  of  a  gender  equality  body  and  appointment  of  members 

-  regular  work  of  the  body  according  to  the  defined  tasks 

Institutional  Resources 

-  responsible  bodies:  President  and  BoD 

-  implementing  bodies:  President  and  BoD 

Indicators 

-  short-term:  established  body  for  gender  equality 

-  medium-term:  meetings  organised  and  activities  implemented  within  the  remit  of  the  board  -  long-term:  a  report  on  the  long-term  impact  of  the  activities  carried  out 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure.   

3.2  Reporting  on  the  status  of  gender  equality 

HWRI  employs  a  general  system  for  data  collection  and  analysis.  Gender  data  is  collected  for  all  members.  For  all  employees,  the  institution  collects  gender  data  at  the  time  of  recruitment. The  implementation  of  this  measure  will  establish  appropriate  administrative  mechanisms  for  collecting  and    analysing  data  and  reporting  on  the  status  of  gender  equality.  It  will  also  strengthen  institutional  awareness  and  commitment  to  a  culture  of  gender  equality.

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2022  –  December  2027

Objectives 

-  short-term:  establishment  of  appropriate  administrative  mechanisms  for  the  collection  and  analysis  of    data  on  gender  equality 

-  medium-term:  preparation  of  regular  annual  reports  on  the  status  of  gender  equality  -  long-term:  raising  institutional  awareness  and  commitment  to  a  culture  of  equality

 Planned  Activities 

-  organisation  of  a  system  for  collecting  relevant  data  on  the  status  of  gender  equality  -  collection  of  relevant  data 

-  preparation  of  regular  annual  reports  on  the  status  of  gender  equality 

-  dissemination  of  reports  to  employees 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  Gender  Equality Plan 

Indicators 

-  short-term:  an  established  institutional  collection  of  data  on  the  status  of  gender  equality  -  medium-term:  report  on  the  status  of  gender  equality 

-  long-term:  regular  annual  reports  on  the  status  of  gender  equality 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure.  There  is  a  general  system  for  collecting  and  analysing    data  on  employees  and  students.  Gender  data  is  collected  for  all  students  at  enrolment.  For  all  employees,  the    institution  collects  gender  data  at  the  time  of  recruitment. 

3.3  Pilot programme to strengthen the role of female members 

In  line  with  modern  trends,  there  is  a  strong  need  to  introduce  a  programme  to  support  young  female  researchers. 

The  implementation  of  this  measure  will  provide  specific  professional  development  for  young  female  researchers  and  raise  awareness  of  the  need  to  remove  barriers  to  the  inclusion  of  women  in  the  fields  of    research  and  innovation.  The  long-term  goal  of  this  measure  is  to  remove  barriers  to  women's  appointment  to    positions  and  to  reduce  the  impact  of  the  leaky  pipeline  phenomenon,  which    describes  how  women  become  an  underrepresented  minority  in  field  of  HWRI  activities. 

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2022  –  September  2023 

Objectives 

-  short-term:  specific  professional  development  for  young  female  researchers 

-  medium-term:  attracting  and  retaining  talented  female  researchers 

-  long-term:  removing  barriers  to  appointing  women  to  leadership  and  scientific-teaching  positions

Planned  Activities 

-  designing  a  one-year  pilot  programme  to  empower  young  female  researchers 

-  identification  and  engagement  of  women  mentors,  female  role  models  who  are  leaders  in  research  and  intelligence  related  activities 

-  the  organisation  of  workshops  with  female  mentors  on  leadership 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  Gender  Equality Plan 

Indicators 

-  short-term:  number  of  workshops,  number  of  female  mentors,  number  of  female  participants  -  medium-term:  a  report  on  the  medium-term  effects  of  the  implemented  pilot  programme  on  female    mentors  and  participants 

-  long-term:  a  report  on  the  long-term  effects  of  the  implemented  activities 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  measure  will  be    implemented  in  cooperation  with  stakeholders  from  higher  education,  science,  and  business  in  which  the    female  mentors  hold  leadership  positions.

4. Institutional  communication 

The  accelerated  development  of  modern  technology,  the  increasing  digitalisation  of  society,  and  the  creation of  jobs  for  the  future  have  led  to  a  change  in  the  perception  of  HWRI  as  an  institute  that  has exclusively  for  so-called  "men's  jobs". 

Efforts  to  use  gender-neutral  language  whenever  possible  are  visible  on  the  internet,  social  media,  and  other    internal  documents.  The  Public  Relations  Department  pays  special  attention  to  promoting  successful  women    on  social  media  and  in  the  national  media. 

Finally,  the  complaints  system  in  cases  of  sexist  communication  at  the  HWRI  is  accessible  and  effective.  In  the  area  of  institutional  communication,  the  following  measures  will  be  implemented  at  HWRI: 

- establishment  of  a  dedicated  digital  communication  channel, 

- gender-sensitive  language  in  legal  documents. 

4.1  Establishment of a dedicated digital communication channel 

The  measure  provides  for  the  establishment  of  a  digital  communication  and  information  channel  for  the    dissemination  of  relevant  information  on  gender  equality  and  the  promotion  of  female  researchers.  The    implementation  of  this  measure  will  contribute  to  transparency  and  make  the  institution's  commitment  to    gender  equality  visible.  Communication  campaigns  are  also  planned,  e.g.,  on  International  Day  of  Women  and  Girls  in  ICT  Day,  etc.,  which  will  help  to  break  down  stereotypes  regarding  technical  professions. In  the  long  term,  this  measure  aims  to  encourage  and  attract  new  female  students,  empower  female  members,  and  retain  women  in  the  HWRI. 

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2022  –  December  2027 

Objectives 

-  short-term:  establishment  of  a  communication  and  information  channel  dedicated  to  gender  equality    -  medium-term:  dissemination  of  relevant  information  on  equality  and  implementation  of    communication  campaigns 

-  long-term:  attracting  new  female  students  and  researchers 

Planned  Activities 

-  establishment  of  a  digital  communication  and  information  channel 

-  dissemination  of  relevant  information  on  equality   

-  promotion  of  female  researchers 

-  appropriate  communication  campaigns  (on  International  Day  of  Women,  Girls  in    ICT  Day,  etc.) 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  Gender  Equality    Plan

Indicators 

-  short-term:  established  communication  and  information  channel  dedicated  to  gender  equality  -  medium-term:  implemented  activities,  number  of  users,  media  coverage  of  posts  -  long-term:  a  report  on  the  long-term  impact  of  the  activities  carried  out 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure. 

4.2  Gender-sensitive language in legal documents 

Due  to  the  specifics  of  the  Croatian  language,  there  is  a  legal  ambiguity  regarding  the  use  of  scientific  and    teaching  titles  in  legal  documents,  as  existing  legal  regulations  suggest  that  only  the  masculine  gender  should  be  used  in  legal  documents. The  measure  provides  for  the  revision  of  language  practises  in  legal  documents and  the  implementation  of  the  conclusions  of  the  analysis.  The  aim is  to  better  understand  institutional  legal  documentation  and  the  experiences  of  the  people to whom these documents  are  addressed. The implementation of  this  measure  will  ensure  equal  professional  conditions  for  all  researchers  and  increase    women's  motivation  to  invest  in  their  professional  development. 

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2023  –  September  2025 

Objectives 

-  short-term:  better  understanding  of  institutional  legal  documentation  and  the  experiences  of  the    people  to  whom  these  documents  are  addressed 

-  medium-term:  revision  of  language  practices  in  a  smaller  part  of  the  legal  documentation    -  long-term:  revision  of  language  practices  in  all  legal  documents 

Planned  activities 

-  study  of  relevant  legal  acts  to  understand  the  legal  framework  in  which  the  measure  is  adopted  -  review  of  practices  in  legal  documents 

-  implementation  of  review  conclusions 

Indicators 

-  short-term:  report  on  relevant  legal  acts  regarding  language  in  legal  documents  -  medium-term:  experimental  application  of  new  language  practices  in  a  smaller  part  of  legal    documentation 

-  long-term:  change  of  language  practice  in  all  legal  documents 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President 

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  Gender  Equality Plan 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure.

5. Research 

The  concepts  of  integrating  the  gender  dimension  in  the  development  of  curriculum  and  gender-sensitive    research  is  not  yet  sufficiently  recognised  in  the  Croatian  research  system.  This  approach  to  teaching    includes  consideration  of  gender  difHWRIences  in  the  development  of  curriculum  and  teaching  behaviour.  In    addition,  it  also  ensures  equal  opportunities  for  teachers  and  promotes  appropriate  interest  in  the  subject    matter  by  students  of  both  genders.  Currently,  there  is  no  guidance,  no  available  literature,  no  checklists,  and    no  teacher  training  on  the  integration  of  the  gender  dimension  in  the  curriculum. 

We  say  that  research  integrates  the  gender  dimension  when  it  takes  into  account  the  differences  between    women  and  men  in  all  aspects  of  the  research,  from  the  initial  idea,  the  formulation  of  the  research  questions,    the  objectives  and  the  methodology,  to  the  results  and  the  presentation  of  the  findings.  In  addition  to    integrating  the  gender  dimension  into  the  content,  a  gender-sensitive  approach  aims  to  ensure  the  equal    participation  of  women  and  men  in  scientific  work.  There  are  no  institutional  guidelines  for  integrating  the    gender  dimension  into  research.  HWRI  provides  practical  support  to  researchers  without  interHWRIing  in  the    content  of  research  and  has  no  direct  influence  on  how  research  is  conducted;  this  depends  on  the  international    research  community.  Research  involving  human  subjects  is  conducted  according  to  the  highest  ethical    principles,  which  include  proportional  representation  of  both  genders. 

There  are  informal  support  mechanisms  for  female  researchers  when  returning  to  work  after  maternity  leave.    The  findings  of  the  study  suggest  that  maternity  leave  may  be  the  cause  of  stagnation  in  the  careers  of  female  researchers,  as  they  are  less  likely  to  publish  papers  after  returning  from  leave. 

5.1 Promotion campaign for the integration of the gender dimension in research 

The  measure  provides  for  the  design  and  implementation  of  a  communication  and  promotion  campaign  for    scientific  results  and  research  groups  that  successfully  integrate  the  gender  dimension  into  research.  In  the  long term,  this  measure  will  contribute  to  strengthening  institutional  quality,  competitiveness,  and  innovation,  as    well  as  interdisciplinarity  in  scientific  research.  The  campaign  will  help  increase  the  visibility  of  researchers  and    their  results  in  the  media  and  promote  the  transfer  of  knowledge  from  higher  education  and  science  to  society    and  the  economy.

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2023  –  September  2024 

Objectives 

-  short-term:  communication  campaign  for  the  integration  of  the  gender  dimension  in  research  -  medium-term:  increasing  the  visibility  of  researchers  and  the  results  of  research  with  an  integrated    gender  dimension 

-  long-term:  raising  awareness  of  the  gender  dimension  in  research

Planned  Activities 

-  running  of  a  promotional  campaign  on  scientific  results  and  research  groups  that  successfully  integrate    the  gender  dimension  into  research 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  Gender  Equality Plan 

Indicators 

-  short-term:  communication  campaign  conducted 

-  medium-term:  availability  of  the  developed  communication  materials  to  the  interested  public  -  long-term:  a  report  on  the  long-term  impact  of  the  implemented  activities 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure. 

5.2  Support  for  researchers  after  leave 

This  priority  measure  aims  to  implement  institutional  services  to  help  top  researchers  adapt  to  the  business    environment  after  maternity  leave.  The  implementation  of  this  measure  will  help  to  increase  researchers'    security  and  self-confidence,  improve  job  satisfaction,  and  increase  motivation  to  invest  in  career  development.    The  institution  will  provide  equal  opportunities  for  women  and  men  to  advance  in  their  careers  and  allow  for  a    better  balance  between  employees'  personal  and  professional  lives.  In  the  long  term,  the  implementation  of    this  measure  will  contribute  to  increasing  institutional  research  productivity  and  innovation  capacity. 

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2023  –  December  2025 

Objectives 

-  short-term:  support  for  top  researchers  when  they  return  to  work  after  maternity  leave  -  medium-term:  providing  equal  opportunities  for  advancement  for  men  and  women  and  enabling  a    better  balance  between  the  private  and  professional  lives  of  employees 

-  long-term:  increased  productivity  of  institutional  research

Planned  Activities 

-  research  of  relevant  legal  acts  to  understand  the  legal  framework  in  which  institutional  services  are    established 

-  establishment  of  institutional  services  to  support  female  researchers  after  maternity  leave  -  collection  and  analysis  of  data  on  the  performance  of  the  service 

-  revision  of  the  service  based  on  the  analysis 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  Gender  Equality Plan 

Indicators 

-  short-term:  introduction  of  at  least  one  new  institutional  service  to  support  female  researchers  after    maternity  leave 

-  medium-term:  the  number  of  female  researchers  who  used  the  support  measure  -  long-term:  the  report  on  the  long-term  impact  of  the  support  measure   

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  There  are  informal  support    mechanisms  for  researchers  when  they  return  to  work  after  maternity  leave.  The  institution  has  the  internal    capacity  and  support  to  implement  this  measure. 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure. 

6.Sexism  and  sexual  harassment 

 

Sexual  harassment,  sexism,  and  discrimination  are  strictly  prohibited,  and  reports  of  such  acts  are  handled    with  the  utmost  care  at  HWRI,  with  respect  for  privacy  and  discretion  being  paramount.  HWRI  has  an  established    system  for  preventing  and  sanctioning  cases  of  sexual  harassment,  which  is  laid  down  by  law. In  this  area,  HWRI  will  strengthen  the  system  to  combat  sexual  harassment  and  discrimination. 

6.1 Strengthening the system to combat sexual harassment and discrimination 

HWRI  will  continue  to  implement,  monitor,  and  improve  the  existing  system  to  enhance confidence in the institution  and  provide  a  safe  and  dignified  environment  for all students, staff, and guests. HWRI  will  continue  to ensure equal access to  information for all employees  and  students. 

Timeframe  for  the  implementation  of  the  measure 

-  October  2022  –  September  2024 

Objectives 

-  short-term:  strengthening  the  existing  system 

-  medium-term:  prevention  of  sexual  harassment 

-  long-term:  strengthening  the  confidence  of  employees  and  students  in  the  institution

Planned  Activities 

-  review  of  the  effectiveness  of  the  existing  implemented  and  regulated  protocols  -  empowering  managers  by  informing  them  about  existing  protocols  and  services  -  informing  new  employees  and  (foreign)  students  about  protocols  and  services 

Institutional  Resources 

-  responsible  body:  President

-  implementing  body:  Working  group  for  the  development  and  implementation  of  the  Gender  Equality Plan 

Indicators 

-  short-term:  a  report  on  the  effectiveness  of  existing  protocols 

-  medium-term:  a  report  on  the  implementation  of  preventive  empowerment  and  information  activities    -  long-term:  a  report  on  the  long-term  impact  of  the  activities  carried  out 

Mitigating  and  aggravating  factors 

No  aggravating  factors  for  the  implementation  of  this  measure  have  been  identified.  The  institution  has  the    internal  capacity  and  support  to  implement  this  measure.

 

ANNEX  I

 List  of  measures 

 The  plan  covers  human  resources,  institutional  management,  institutional  communication,  teaching,  research,    student  services,  and  sexual  harassment.

 

Area

Measures

Human Resources

2.1 Strengthening the availability of existing policies and services for staff

2.2 Attracting and retaining female researchers

Institutional management

3.1 Establishment of a gender equality body

3.2 Reporting on the status of gender equality

3.3 Pilot programme to strengthen the role of female researchers

Institutional communication

4.1 Establishment of a dedicated digital communication channel 4.2 Gender-sensitive language in legal documents

Research

5.1 Integration of the gender dimension in teaching

5.2 Promotion campaign for the integration of the gender dimension in research

5.3 Support for researchers after leave

5.4 Promotion of the principle of gender equality in technology transHWRI

Sexism and sexual harassment

6.1 Strengthening the system to combat sexual harassment and discrimination

 

Hybrid Warfare Research Institute

Assist. Prof. Gordan Akrap, president

 

 


IMPRESSUM


Institut za istraživanje hibridnih sukoba (IIHS)

Hybrid Warfare Research Institute

OIB: 31073348655

Adresa sjedišta: Teslina ulica 10, 10000 Zagreb

Matični broj: 4671406 

Registracijski broj: 21012385

Godina osnivanja: 2017.

Djelatnost: 94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. (NKD 2007) Sektor S - Ostale uslužne djelatnosti

 

Predsjednik Udruge:

 • doc.dr.sc. Gordan Akrap 

 Izvršni direktor Udruge:

 • Ante Letica

Dopredsjednik Udruge:

 • Pero Munivrana

Članovi Uprave Udruge:

 • Vedran Matošić
 • Jakov Dominik Akrap

Hybrid Warfare Research Institute

President: 

 • Assist. Prof. Gordan Akrap

 Executive Director:

 • Ante Letica

Vicepresident: 

 • Pero Munivrana

 Members of the Board:

 • Vedran Matošić
 • Jakov Dominik Akrap

Contact:

info@zagrebsecurityforum.com


Udruga Sv. Jurja 

Dobriše Cesarića 9

10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 54975142680

IBAN: HR94 2390 0011 1003 6899 2

Hrvatska poštanska banka, Zagreb

Godina osnivanja: 1999.

Registracijski broj: 00001288

Djelatnost: 94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. (NKD 2007)

 

 

Predsjednik Udruge: 

 • Vedran Matošić

Podpredsjednici Udruge: 

 • dr.sc. Miroslav Međimorec
 • prof.dr. Mate Ljubičić
Član uprave:
 • doc.dr.sc. Gordan Akrap

 


St. George Association

President: Vedran Matošić

Vicepresidents: 

 • Dr. Miroslav Medjimorec
 • Prof.Dr. Mate Ljubičić

 member of the Board:

 • Assis. Prof. Gordan Akrap